Algemene Voorwaarden

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure Kirsten Verheijen en een cliënt waarop Medisch Pedicure Kirsten Verheijen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen
Medisch Pedicure Kirsten Verheijen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Medisch Pedicure Kirsten Verheijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Medisch Pedicure Kirsten Verheijen melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch Pedicure Kirsten Verheijen het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
Medisch Pedicure Kirsten Verheijen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling
Medisch Pedicure Kirsten Verheijen vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Medisch Pedicure Kirsten Verheijen bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Medisch Pedicure Kirsten Verheijen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Medisch Pedicure Kirsten Verheijen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Medisch Pedicure Kirsten Verheijen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch Pedicure Kirsten Verheijen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
Medisch Pedicure Kirsten Verheijen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Medisch Pedicure Kirsten Verheijen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Medisch Pedicure Kirsten Verheijen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Medisch Pedicure Kirsten Verheijen is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beschadiging en Diefstal
Medisch Pedicure Kirsten Verheijen heeft  het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Medisch Pedicure Kirsten Verheijen meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of telefonisch gemeld worden aan Medisch Pedicure Kirsten Verheijen.

Medisch Pedicure Kirsten Verheijen moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Medisch Pedicure Kirsten Verheijen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk of telefonisch kenbaar maakt.

De garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Medisch Pedicure Kirsten Verheijen is geadviseerd.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Kirsten Verheijen het recht de behandeling van de cliënt stop te zetten zonder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Kirsten Verheijen en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Contactgegevens:

Kirsten Verheijen
Tobias Asserlaan 32
8024 DM Zwolle
06-22138181

ProVoet ProCert